کد عنوان پردازنده RAM HDD VGA Disp درایو نوری وزن امکانات قیمت

02188104000-3
http://www.horotat.ir